پژوهش های راهبردی ارتش

پژوهش های راهبردی ارتش

پژوهش های راهبردی ارتش سال 2 زمستان 1402 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش فناوری در آماده بکاری بالگردهای تهاجمی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس (مطالعه موردی: پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آماد و پشتیبانی دفاع مقدس نگهداری و تعمیر هوانیروز علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
قدرت آتش و انجام مأموریت های انهدامی، نیازمند برخورداری از بالگرد تک ور قدرت مندی است که این مهم در هوانیروز توسط بالگرد کبرا و در قالب تیم های آتش، پوشش داده شده است و مستلزم پشتیبانی قوی، به موقع و بهره ور در سیستم آماد رسانی (سوخت هوایی، مهمات هوایی) و نگهداری و تعمیر می باشد. با توجه به کارآمدی هوانیروز در دوران دفاع مقدس با بیش از سی صد هزار ساعت پرواز عملیاتی و شرکت در بیش از صدو سی چهار عملیات آفندی و پدافندی، هدف از این پژوهش بررسی نقش فناوری در آماده بکاری بالگردهای تهاجمی هوانیروز در دوران دفاع مقدس(مطالعه موردی: پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه) می باشد؛ لذا از حیث هدف، توسعه ای و به لحاظ نوع، روش و ماهیت توصیفی است. جامعه آماری تحقیق متشکل از فرماندهان و خلبانان و مهندسین پرواز پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه را تشکیل می دهند؛ که در دوران دفاع مقدس از تجربیات فراوان و ارزنده ای برخوردار می باشند. جامعه آماری پژوهش تعداد 150 نفر برآورد گردید که بر اساس فرمول کوکران تعداد 78 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند.
۲.

الگوی اثربخشی فرایند مدیریت دانش بر تصمیم گیری راهبردی در سازمان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو مدیریت دانش فرایند تصمیم گیری راهبردی سازمان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
موفقیت فرماندهان برای مقابله با شرایط نامطمئن و متغیر محیطی در سازمان های نظامی امروزی و در نتیجه رهبری صحیح به منظور رسیدن به اهداف مطلوب سازمان بستگی به تصمیم های اتخاذ شده و درجه صحت و منطقی بودن آنها دارد. مدیریت دانش در تلفیق با مدیریت فناوری اطلاعات کسب اطلاعات از طریق روش های  علمی، تصمیم گیری فرماندهان را تسهیل و این امکان را فراهم می آورد که تصمیم اخذ شده کارایی و اثربخشی لازم را دارا باشد. هدف  مقاله پیش رو ارائه الگوی اثربخشی فرایند مدیریت دانش بر تصمیم گیری راهبردی سازمانی می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن موردی زمینه ای بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان ستاد آجا در سه حوزه ی، رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمت رزمی می باشند. ابزار گردآوری داده ها، بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان این حوزه و یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور تجزیه  وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیان گر آن است که فرایند مدیریت دانش از تصمیم گری راهبردی فرماندهان آجا پشتیبانی به عمل می آورد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که الگوی اثربخشی سامانه مدیریت دانش بر فرایند تصمیم گیری فرماندهان از طریق فرایند مدیریت دانش و نیز زیرساخت فاوا تاثیر گذار می باشد.
۳.

شناسایی مولفه های هوش مصنوعی در پیشگیری آتش سوزی تاسیسات نظامی و ارائه توصیه های راهبردی برای تحقق ایمنی در آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمنی هوش مصنوعی تاسیسات نظامی واقعیت افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
مقدمه: حفظ تاسیسات نظامی به دلیل ارزش راهبردی و هزینه های سنگین نگهداری بسیار حایز اهمیت است اما راهکار های لازم برای پویا نمودن روش های حفظ و نگهداری اماکن و تاسیسات در برابر حوادث می بایست بطور مستمر به روز رسانی شود. . هدف پژوهش شناسایی مولفه های هوش مصنوعی در پیشگیری آتش سوزی تاسیسات نظامی و ارائه توصیه های راهبردی برای تحقق ایمنی در آجا می باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه با به کارگیری سؤالات باز به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات با مشارکت کنندگان برگزیده شاغل در سامانه های بازرسی و ایمنی آجا وارد گفت و گوی هدفمند گردید با خلاصه سازی و استخراج کدهای اولیه، در مصاحبه هفدهم اشباع نظری حاصل شد و برای اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا مصاحبه نوزدهم ادامه یافت. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و به کارگیری شیوه کدگذاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که هوش مصنوعی در ایمنی تاسیسات نظامی شامل مولفه های یادگیری ماشین، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی می باشد و 7 توصیه راهبردی در راستای تحقق ایمنی تاسیسات نظامی با رویکرد هوش مصنوعی در آجا ارائه گردیده است.نتیجه گیری: بهره گیری از هوش مصنوعی در حوزه ایمنی سبب انجام بهتر فرآیند های ایمنی و کاهش آسیب ها و پیش بینی چگونگی ممانعت از ایراد خسارت ها به سازه ها و تاسیسات و افراد شده و این الزام را ایجاد می نماید که دور ماندن از فناوری هوش مصنوعی سبب از دست رفتن فرصت ها و ناتوانی در استفاده بهینه از فناوری های نوین خواهد شد
۴.

ارتقاء تحرک گروه های مهندسی رزمی نزاجا مبتنی بر تهدیدهای آینده با تأکید بر نیروی انسانی متخصص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحرک گروه های مهندسی تهدیدهای آینده نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه جنگ ها بیش ازپیش به سوی ترکیب راهکنش های سنتی و نامنظم، برنامه ریزی و اجرای غیرمتمرکز و بازیگران بی دولت پیش می رود که از فناوری های ساده و پیچیده به صورت هم زمان و به صورت نوآورانه بهره می برند تحرک خصلت یا توانایی نیروی نظامی که به آن ها امکان حرکت از مکانی به مکانی دیگر می دهد یگان های مهندسی به عنوان بخش مهم هر ارتش باید بتواند به تناسب نبردهای آینده سرعت خود را افزایش تا امکان پشتیبانی مؤثر از نیروها در هرزمانی میسر شده و مأموریت های محوله را به بهترین نحو انجام دهد. تحرک گروهای مهندسی مبتنی بر 3 اصل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه فیزیکی است. سرمایه انسانی مجموعه ای از ویژگی ها، تجارب زندگی، دانش، خلاقیت، نوآوری و انرژی معرفی می نماید که افراد آن را جهت سرمایه گذاری در کار خود انتخاب می کنند. نتایج حاصل از پژوهش در خصوص نقش نیروی انسانی متخصص در ارتقاء تحرک گروه های مهندسی بیانگر این مطلب است که از تعداد 100 نفر جامعه نمونه (41% درصد) گزینه خیلی زیاد، (16/45 درصد) گزینه زیاد، (33/10 درصد) گزینه متوسط، (2.83) گزینه کم و (0.33%) گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند. درنتیجه 16/86 درصد از جامعه نمونه معتقدند می توان با بهره گیری از سرمایه انسانی (با توجه به مؤلفه های دانشی، مهارتی)، تحرک گروه های مهندسی رزمی را ارتقاء بخشید.
۵.

موضع راهبردی دولت ایالات متحده در زمان جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنگ تحمیلی دولت ایالات متحده عملکرد سیاسی عملکرد نظامی موضع راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از مهمترین مواردی که در هر درگیری نظامی مطرح است، این است که طرف های واقعی جنگ کدام کشورها و گروه ها هستند. در جنگ تحمیلی، علاوه بر طرف های درگیر، کشورهای دیگر با حمایت های خود سعی بر برهم زدن توازن جنگ به نفع منافع خود بوده اند. در این میان انگیزه و منافع این قبیل کشورها، عامل اصلی نوع و شدت حمایت ها و مخالفت ها بوده است. برابر اسناد به دست آمده دو ابرقدرت شرق و غرب در زمان جنگ تحمیلی، علی رغم همه اختلاف ها، به حمایت همه جانبه از صدام پرداخته و همین کمک ها باعث شد که روند طبیعی جنگ دنبال نگردد. تحقیق حاضر با تبعیت از پارادایم تفسیری و با منطق استدلال استقرایی و با رویکرد کیفی و طرح تحقیق تاریخی و با استفاده از شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع ارزشمند در دسترس با استفاده از فیش برداری و با روش تجزیه و تحلیل توصیفی-تحلیلی، موضع راهبردی دولت ایالات متحده در زمان جنگ تحمیلی را تبیین نموده و این موضع را در قالب استراتژی های سیاسی، نظامی، آمادی و اقتصادی دولت مذکور مورد بررسی قرار داده است.
۶.

بررسی میزان آگاهی کارکنان وظیفه از مفاهیم دفاع مقدس(مطالعه موردی: یک واحد نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزان آگاهی کارکنان وظیفه مفاهیم دفاع مقدس واحد نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
مقدمه و هدف: جوانان یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشوری است. بینش، آگاهی و طرز فکر، نگاه و روحیه جوانان کشور در تعیین قدرت دفاعی و همچنین راهبردهای آتی کشور مهم و حیاتی است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی کارکنان وظیفه از مفاهیم دفاع مقدس در یک واحد نظامی می باشد. روش: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان وظیفه یک واحد نظامی در تهران است و تعداد 184نفر به صورت دسترس و تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای سنجش روایی از روش قضاوت خبرگان و برای سنجش پایایی پرسش نامه، از آلفای کرونباخ (849/0 :α) استفاده شد.یافته ها: جامعه مورد آزمون ازنظر آشنایی با مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس با میانگین 2/3 در حد متوسط و به بالا است. آگاهی پاسخ دهندگان از «نقش ارتش و مردم» رتبه نخست و «میزان مشارکت قوم» رتبه دوم و «دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد دفاع مقدس»، «میزان مشارکت استان»، «تعداد شهدای استان»، «نقش بسیج مردمی» و «تاریخ شروع و خاتمه دفاع مقدس» رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. یافته های بخش دوم این پژوهش نیز نشان داد؛ صداوسیما، مدرسه و خانواده به ترتیب بیشترین اثر را در انتقال مفاهیم دفاع مقدس داشته اند.نتیجه گیری: آگاهی کارکنان وظیفه از مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس وضعیت مطلوبی دارند و به منظور افزایش این آگاهی ها به تلاش بیشتر، برنامه ریزی مدون و آموزش آنان نیاز است.
۷.

بررسی تاثیر انواع تجارب بر تفکر راهبردی مدیران ستادی یک سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی مورد نظر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد تفکر راهبردی تجربه مدیران ستادی سازمان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
تفکر راهبردی هنر ساختن و بنا کردن راهبرد است که با تشخیص به موقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصت هایی است که رقب ا نس بت به آن غافل هستند انجام می شود. هر تجربه در واقع چالشی است که فرد با آن مواجه می شود و به توسعه تفکر راهبردی در او منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف «بررسی تاثیر انواع تجارب بر تفکر راهبردی مدیران ستادی سازمان نظامی مورد نظر» انجام شده است روش این پژوهش «توصیفی – تحلیلی» از نوع اسنادی و پیمایشی است. حجم جامعه آماری 60 نفر با ویزگیهای حداقل داشتن 2 سال شغل مدیریتی در ستاد و داشتن تمایل به همکاری در این پژوهش بوده با روش نمونه گیری تمام شمار بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با تعداد 53 گویه و بر اساس مقیاس درجه بندی طیف لیکرت می باشد. روایی پرسشنامه بر اساس نظرات 6 نفر از خبرگان تفکر راهبردی حوزه نظامی، تایید و پایایی پرسشنامه نیز، آلفای کرونباخ (96/0) بدست آمد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار smart pls بهره برده شده است. نتایج این پژوهش نشان که تجارب و انواع آن به ترتیب اولویت 1-تجارب بیرونی، 2-تجارب سازمانی، 3-تجارب بین شخصی و 4-تجارب شخصی در تفکر راهبردی مدیران ستادی سازمان نظامی مورد نظر تاثیرگذار می باشد. در نهایت نیز پیشنهادای جهت ارتقاء و تعیین شاخص های شایستگیهای تفکر راهبردی مدیران ستادی سازمان مورد نظر ارائه گردیده است.