مجلاتغرب شناسی بنیادی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: مهدی بنایی جهرمی

سردبیر: حسین کلباسی

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

وب سایت: http://occidentstudy.ihcs.ac.ir/

 

 

 


آرشیو نشریه: