مجلاتاطلاع یابی و اطلاع رسانی


 توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه

موضوع مطالب: اطلاع رسانی ،خبری ،آموزشی ، پژوهشی 

صاحب امتیاز: مهرداد جان نثارحسینی

مدیر مسئول: مهرداد جان نثارحسینی

سردبیر: حسین حسینی نثار


آرشیو نشریه: