مجلاتفقه و مبانی حقوق اسلامی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا امام
سردبیر: دکتر علی مظهر قراملکی
هیئت تحریریه: دکتر احمد بهشتی، دکتر عبدالعلی توجّهی، دکتر محمّدتقی فخلعی، دکتر عباس کریمی، دکتر سیّد مصطفی محقّق داماد، دکتر سیّد فضل اللّه موسوی، آیت اللّه سیّدمحمّد موسوی بجنوردی

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتّح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی. کدپستی: 1576613111 صندوق پستی: 4411ـ15766  

تلفن : 42762000(021)  فکس : 42762999(021)

وب سایت: http://jjfil.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه: