فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نامه فرهنگستان

نامه فرهنگستان

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: نامه فرهنگستان دوره هفدهم پاییز 1397 شماره 1 (پیاپی 65)
ویژه نامه نامه فرهنگستان (مطالعات واژه گزینی)

ویژه نامه نامه فرهنگستان (مطالعات واژه گزینی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (مطالعات واژه گزینی) سال 1398 شماره 2 و 3
ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (ادبیات انقلاب اسلامی) پاییز 1398 شماره 4
ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات تطبیقی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات تطبیقی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) سال نهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 18)
ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (دستور) 1397 شماره 14
ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (زبان ها و گویش های ایرانی) آذر 1397 شماره 9
ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان های ایرانی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان های ایرانی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (دستور) 1384 شماره 1
ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) بهار و تابستان 1399 شماره 10
ویژه نامه نامه فرهنگستان - فرهنگ نویسی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - فرهنگ نویسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) 1399 شماره 15
ویژه نامه نامه فرهنگستان - مطالعات آسیای صغیر

ویژه نامه نامه فرهنگستان - مطالعات آسیای صغیر

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: مطالعات آسیای صغیر (ویژه نامه نامه فرهنگستان) بهار و تابستان 1398 شماره 7
ویژه نامه نامه فرهنگستان - گویش شناسی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - گویش شناسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ویژه نامه نامه فرهنگستان (گویش شناسی) 1383 شماره 3