دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
اقتصاد مقداری

اقتصاد مقداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: اقتصاد مقداری زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 23)
توسعه اجتماعی(توسعه انسانی)

توسعه اجتماعی(توسعه انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: توسعه انسانی بهار 1386 شماره 3
جندی شاپور

جندی شاپور

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: جندی شاپور سال ششم تابستان 1399 شماره 22
دست آوردهای روان شناختی

دست آوردهای روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: دست آوردهای روان شناختی سال 30 مرداد 1402 ویژه نامه انگلیسی
علوم تربیتی

علوم تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: علوم تربیتی سال 30 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: علوم تربیتی و روانشناسی اهواز پاییز 1385 شماره3
مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی سال 10 بهار و تابستان 1402 شماره 1
پژوهش های نثر و نظم فارسی

پژوهش های نثر و نظم فارسی

موضوع: ادبیات
آخرین شماره: پژوهش های نثر و نظم فارسی سال پنجم پاییز و زمستان 1400 شماره 12
پیکره

پیکره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مطالعات هنر و معماری
آخرین شماره: پیکره دوره 12 زمستان 1402 شماره 34