بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) - علمی-ترویجی

بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

براساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره 205022/3/3 عنوان نشریه

 از «اقتصاد تطبیقی» به «بررسی مسائل اقتصاد ایران» تغییر یافت.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
مدیر مسئول: سید سجاد علم الهدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: احمد کتابی
مدیر اجرایی: زهرا صادقی
هیئت تحریریه: ابراهیم التجائی، یداله دادگر، محسن رنانی، حسن سبحانی، عباس شاکری حسین آباد، حسن طایی، مصطفی عمادزاده، احمد کتابی، سید حسین میرجلیلی، کاظم یاوری
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://economics.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: tatbighi1394@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات