فقه و اصول - نشریه علمی

فقه و اصول


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر: محمدتقی فخلعی

مدیر اجرایی: حسین ذکاوتی زاده

هیئت تحریریه: احمد احمدی، سید مرتضی حسینی شاهرودی، علی حقی، مهدی دهباشی، محمد ذبیهی، بختیار شعبانی ورکی، فیاض قرایی، احد فرامرز قرا ملکی، قاسم کاکایی

تلفن:   8803873(0511)   فکس: 883490(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/Fiqh

پست الکترونیک: fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir


آرشیو نشریه:

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷