پژوهشنامه ادب غنایی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه ادب غنایی


 


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان 

مدیرمسئول: دکتر مریم خلیلی جهانتیغ 

سردبیر: دکتر محمد مهدی ناصح 

مدیر اجرایی: دکتر مریم خلیلی جهانتیغ 

هیئت تحریریه:  دکتر عبدالودود اظهر دهلوی، دکتر عزیز الله جوینی، دکتر محمد حسن حایری، دکتر سیده بلقیس، دکتر مریم خلیلی جهان تیغ، دکتر حکیمه دبیران، دکتر محمد جاوید صباغیان، دکتر آزر میدخت صفوی، دکتر شریف حسین قاسمی، دکتر محمد حسین کرمی، دکتر رضا مصطفوی سبزواری، دکتر تقی وحیدیان کامیار 

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز نشریات علمی دانشگاه، پژوهشنامه ادب غنایی. صندوق پستی: زاهدان، 655-98135

 تلفکس :2445989(0541)   

 وب سایت http://journals.usb.ac.ir

پست الکترونیک:  majalat@yahoo.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۲
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸