زبان و ادبیات عربی - علمی-پژوهشی

زبان و ادبیات عربی


 


رتبه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیرمسئول: دکتر سید حسین فاطمی 

سردبیر: دکتر نجمه رجائی 

هیات تحریریه: دکتر عباس اقبالی، دکتر ابوالحسن امین مقدسی، دکتر سید محمد باقر حسینی، دکتر محمد خرسندی، دکتر نجمه رجائی، دکتر غلام عباس رضائی هفتادر، دکتر سید حسین سیدی، دکتر محمود شکیب انصاری، دکتر حسین شمس آبادی، دکتر عباس عرب، دکتر محمد فاضلی، دکتر علی منتظمی 

نشانی: مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله زبان و ادبیات عربی، کد پستی 9177948883 .

تلفن: 8796830(257)(0511)  فکس: 8794144(0511) 

وب سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/ARABIC

پست الکترونیک:jal@ferdowsi.um.ac.ir 


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶