علوم حرکتی و ورزش - علمی-پژوهشی

علوم حرکتی و ورزش


 توقف انتشار

از سال 1390 نشریه علوم حرکتی و ورزش به دو مجله به نام های 1. پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

موضوع مطالب: تربیت بدنی و ورزش

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم تهران

مدیرمسئول: محمدرضا دهخدا

سردبیر: عباس بهرام 

مدیر داخلی: بهنام کوهی کمالی

هیات تحریریه: عباس بهرام، حیدر صادقی، فریدون تند نویس، سید محمدکاظم واعظ موسوی، حمید رجبی، سید نصرالله سجادی، علی اصغر رواسی، محمد حسین علیزاده، سید صدرالدین شجاع الدین، مهرداد عنبریان 

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شهید حصاری(رازان جنوبی سابق)، مجموعه ورزشی شهید احمد کشوری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران، دفتر نشریه علوم حرکتی و ورزش


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ آبان ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول