نامه انسان شناسی (پژوهشنامه انسان شناسی) - علمی-پژوهشی

نامه انسان شناسی (پژوهشنامه انسان شناسی)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن انسان شناسی ایران 

مدیر مسئول: جلال الدین رفیع فر

 سردبیر: جلال الدین رفیع فر

مدیر اجرایی : لیلا دارشی

هیات تحریریه: ژاله آموزگار، مصطفی ازکیا، علی بلوکباشی، ایرج تنها تن ناصری، جلال الدین رفیع فر، حسین سلطان زاده، جواد صفی نژاد، محمود قاضی طباطبایی، اصغر کریمی، یحیی مدرسی تهرانی، محمد میرزایی، فرهاد ورهرام

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول

تلفکس: 88333778(021)

پست الکترونیک: asi.org@gmail.com 


آرشیو نشریه: