مطالعات دین پژوهی -

مطالعات دین پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: فاطمه کبری متولیان
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۶۷۶-۷۸۵۶
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: فاطمه کبری متولیان
مدیر داخلی: سارا شفیعی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: الهام خبازی نژاد
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۸۳۳۰۷
وب سایت: http://mdp.journals.miu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات