دانشنامه علوم قرآن و حدیث -

دانشنامه علوم قرآن و حدیث


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: احسان پوراسماعیل
p-issn: ۲۳۸۳-۱۳۸۳
صاحب امتیاز: احسان پوراسماعیل
سردبیر: نهله غروی نائینی
هیئت تحریریه: دکتر سید محمدباقر حجتی، دکتر سید رضا مؤدب، دکتر غلامحسین اعرابی، دکتر قاسم بستانی، دکتر محمد تقی دیاری، دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج، دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر نادعلی عاشوری تلوکی، دکتر قاسم فائز، دکتر فتحیه فتاحی زاده
وب سایت: http://ehsanpouresmaeil.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات