نقدنامه زبان های خارجی -

نقدنامه زبان های خارجی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۶۴۵-۵۹۶X
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: مهدی محمدبیگی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردبیر: جان الله کریمی مطهر
هیئت تحریریه: جان‌اله کریمی مطهر، علی بیات، نجمه شبیری، محمد احمدی صفا، محمدحسین رمضان کیایی، مازیار مهیمنی، محمد هادی محمودی، سهراب آذرپرند، محمدرضا فخر روحانی، مهدی محمدبیگی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه زبان‌های خارجی
وب سایت: http://brjofls.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: brjofls@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات