پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - علمی-پژوهشی

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی

سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مدیر اجرایی: علی نقدی دولو

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، دکتر امیر امین یزدی، دکتر نورمحمد ، دکتر محمدعلی ، دکتر فریبرز ،  دکتر جواد صالحی فدردی، دکتر سید محمود طباطبایی،  دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

نشانی: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی 1518- کد پستی 9177948991

تلفن: 8803687(0511)  فکس: 8783012(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: rpcc@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ خرداد ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲