دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1384 شماره 26

مقالات

۱.

میزان شیوع اختلالات تغذیه و رابطه آن با عزت نفس، خودپنداره و افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۳.

مقایسه سبک زندگی، سلامت روانی و شادکامی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه

۷.

مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان دارای نارسایی های خاص یادگیری و دانش آموزان عادی در مدارس ابتدایی شهر شیراز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵