دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1379 شماره 4

مقالات

۲.

بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم اجتماعی دوره راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان به منظور تدوین برنامه های ضمن خدمت

۳.

بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی و بررسی میزان کاربرد آنها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
۶.

مقایسه سبک اسنادی نوجوانان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی شهرستان شیراز

۸.

بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم اجتماعی دوره راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان به منظور تدوین برنامه های ضمن خدمت

۹.

بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی و بررسی میزان کاربرد آنها از نظر دبیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۸۱۰
۱۲.

معرفی انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵