دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1378 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

۴.

بررسی شیوه های مشارکت مؤثر مردم در مسائل آموزش و پرورش نواحی چهارگانه شیراز از دیدگاه معلمان، استادان و مدیران و اولیای دانش آموزان

۵.

بررسی دیدگاه مدیران نسبت به فن آوری آموزشی و ارتباط آن با شیوه تصمیم گیری آنها در آموزش و پرورش شهر اصفهان

۶.

عوامل مؤثر در ایجاد جو سالم سازمانی از دیدگاه دبیران دبیرستانهای اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵