فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی تابستان 1389 شماره 3

مقالات

۱.

اثر شدت های مختلف فعالیت بدنی بر سلول های بنیادی خونساز CD34+ و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان

۲.

اثرات تمرین هوازی بر مولکول چسبان سلولی و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن

۳.

پاسخ سایتوکاین ها و هورمون های استرس به یک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد در زنان فعال

۴.

پاسخ مرحله حاد و ظرفیت ضد اکسایشی - اثر تمرینات منظم استقامتی و بی تمرینی در موش های صحرایی

۵.

تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی

۶.

تاثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر آپو پروتئین ها و لیپو پروتئین های در کودکان 10 تا 11 سال شهر تهران

۷.

تاثیر یک دوره مسابقات فشرده بسکتبال بر سطوح ایمونوگلوبین های سرم دختران بسکتبالیست

۸.

مقایسه دو روش تمرین موازی ( پیوسته و گسسته) بر ترکیب بدن، توان هوایی و استقامت عضلانی دانشجویان مرد