تازه های مدیریت

تازه های مدیریت

تازه های مدیریت دوره چهارم 1376 شماره 16

مقالات

۳.

مسیر پیشرفت شغلی در یک موسسه خدمات حرفه ای بر پایه ی تجارت حین کار و یادگیری مستمر