تازه های مدیریت

تازه های مدیریت

تازه های مدیریت دوره اول پاییز 1371 شماره 1

مقالات

۴.

پیامدهای اشتغال همسران برای مردان در زوج های شاغل

۵.

با مدیریت بهتر جلسه روزانه دو هزار دلار صرفه جویی کنید