نشریه گواه

نشریه گواه

نشریه گواه 1385 شماره 6 و 7

مقالات

۳.

حق ثبت اختراعات (Patent) نرم افزاری؛ مطالعه تطبیقی بین ایالات متحده و اروپا

۴.

صلاحیت قضایی مرجع رسیدگی کننده در قراردادهای الکترونیکی با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا و آمریکا