نشریه گواه -

نشریه گواه


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) 
مدیر مسئول: دکتر سعید بیگدلی

سردبیر: احمد اختیاری، سید محمد مهدی غمامی، حجت مبین 

 

 

 

 

 


آرشیو نشریه: