رهیافت

رهیافت

رهیافت 1386 شماره 41 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آینده نگاری: پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ساختارهای دانش مدار: اصول و ساختار قطب های علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳