رهیافت

رهیافت

رهیافت 1383 شماره 33

مقالات

۲.

دارایی های فکری: دولت و قوانین مربوط به نخبگان

۳.

حفاظت و مدیریت دارایی فکری شرط اساسی توسعه نوآوری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳