راهبرد توسعه(راهبرد یاس)

راهبرد توسعه(راهبرد یاس)

راهبرد یاس 1388 شماره 20

مقالات

۱.

الگوی مصرف و توسعه

۲.

ارتباط بین مصرف خانگی انرژی با متغیرهای زمینه ای

۳.

بررسی نقش زنان روستایی در بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در جوامع روستایی

۶.

نقش اصلاح الگوی مصرف بر بهره وری

۸.

ارزیابی اقتصاد تولید برق هسته ای

۹.

تحلیلی بر رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی با تاکید بر مدل یوفرد ( رویکردی با نگرش فضائی به برنامه ریزی روستایی )

۱۰.

نقش راه رهبری برای تولید علم و فناوری ، توسعه و پیشرفت

۱۲.

بررسی منظرهای انتقادی چهارگانه به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر