ویژه نامه نامه فرهنگستان - گویش شناسی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - گویش شناسی

ویژه نامه نامه فرهنگستان (گویش شناسی) 1383 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برخی تغییرات آوایی و فرایندهای واجی فعال در گویش مازندرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شناسه های فعل در مازندرانی شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی واژه های دام داری در گویش کلهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی پی بستهای ضمیری در گویش دلواری(مقاله علمی وزارت علوم)