چشم انداز ایران

چشم انداز ایران

چشم انداز ایران 1388 شماره 54

مقالات

۶.

گفت و گو: صنعت خودرو، آمال، بدون برنامه و استراتژی مناسب

مصاحبه شونده: مصاحبه کننده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
۱۵.

گفت و گو: ریشه یابی پیدایش و تحولات بعدی سازمان مجاهدین خلق: دیالکتیک اندیشه و قهر، کادرسازی و کادرس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵