حسابدار رسمی

حسابدار رسمی

حسابدار رسمی 1384 شماره ویژه

مقالات

۱.

تحلیل مبانی نظری و قانونی حاکم بر سیستم حسابداری دستگاه های اجرایی کشور