حسابدار رسمی -

حسابدار رسمی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: جامعه حسابداران رسمی ایران 

مدیر مسئول: نظام الدین ملک آرایی 

سردبیر: پرویز صداقت 

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، بن بست شانزدهم، پلاک 3،

تلفن:9-22268935(021)       فکس: 22278878(021)

وب سایت: http://www.iacpa.ir

پست الکترونیک: info@iacpa.ir 

آرشیو نشریه: