بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) 1385 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

شرح سخن بیشتر است از سخن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بازتاب آیین های ماه محرم در دیوان شهریار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)