بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) 1385 شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بازتابی از شخصیت پیامبر (ص) در سه قصیده زیبای عربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

ذکر از دیدگاه عرفان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)