عباس صادقی کیا

عباس صادقی کیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی تاثیر اضافه بار وسیله نقلیه باری بر تصادفات جاده ای (مطالعه موردی در استان خراسان)رضوی 1387

کلید واژه ها: ایمنی تصادف اضافه تناژ وسیله نقلیه باری ظرفیت محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۸۴۷
با توسعه جوامع بشری، ظرفیت اقتصادی نقش مهمی در روابط بین کشورها یافت و حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اساسی شاخص رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی مطرح شد. تا سال 1996 حدود 40 درصد وام های بانک جهانی به حمل و نقل اختصاص می یافت. در هر کشور با توجه به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و توانمندی های اقتصادی و زیرساخت های خود، یکی از روش های حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی استفاده می شود و در کشور ما حمل و نقل جاده ای وجه غالب است. استان خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه امام رضا (ع)، تعدد مراکز صنعتی و ظرفیت بالای کشاورزی و غیره، سالانه پذیرای بیش از 25 میلیون نفر مسافر است. پیشینه تحقیق، شامل مراحل تدوین قوانین و مقررات، ظرفیت ها، مقررات بار و مسافر، کنوانسیون ها و تحقیقاتی در آمریکا و کانادا بوده که بیشتر مربوط به ظرفیت وسایل نقلیه است. روش تحقیق میدانی و جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه از جامعه آماری حمل و نقل جاده ای استان (رانندگان و کارشناسان) بوده و نمونه به روش تصادفی انتخاب شده است. در این مقاله به بررسی نقش اضافه بار بر تصادفات و چگونگی این تاثیر پرداخته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق اضافه بار به طور غیر مستقیم بر وقوع تصادفات استان موثر است.
۳.

کیفیت خواب رانندگان مسوول تصادفات جاده ای شدید (منجر به جرح یا فوت)

کلید واژه ها: کیفیت خواب تصادفات جاده ای رانندگان وسایل نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۸۲۲
زمینه و هدف: خواب آلودگی رانندگان یکی از علل مهم تصادفات جاده ای است که گاه به مرگ سرنشینان می انجامد. با توجه به خلا اطلاعی، هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت خواب نمونه ای از رانندگان ایرانی است که در تصادفات منجر به جرح یا فوت در جاده های برون شهری، مقصر قلمداد شده اند. مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، 453 راننده که در جاده های برون شهری سراسر ایران به عنوان مقصر دچار تصادفات منجر به جرح یا فوت شده بودند، طی 24 ساعت از بروز تصادف، بررسی شدند. در این مطالعه از یک پرسش نامه زمینه ای، سیاهه علایم (SCL-90-R) برای غربال مشکلات روانپزشکی و پرسش نامه شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) برای اندازه گیری کیفیت خواب پس از جلب توافق اعضای شرکت کننده استفاده شد. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون خطی چند متغیری و تحت نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: رانندگان بررسی شده به طور متوسط 6.3±1.5 ساعت در شب می خوابیدند. میانگین نمره PSQI رانندگان بررسی شده 6.5±2.8بود که (%73.5) 263 نفر اختلال کیفیت خواب داشتند. تحلیل رگرسیون (adjusted R2=0.136، P<0.001) نشان داد نمره PSQI با نمره GSIبالاتر از 0.81 در SCL-90-R، مصرف داروهای مرتبط با خواب و سابقه تصادف مشابه پیشین، رابطه مستقیم داشت. نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه، کیفیت خواب رانندگان ایرانی مقصر در تصادفات منجر به جرح یا فوت مختل بوده شامل زود از خواب بیدار شدن، نیاز به دستشویی رفتن در شب، دیر به خواب رفتن و احساس سرما یا گرمای شدید می باشد.
۴.

مطالعه رابطه بین استرس والدین دانش آموزان ابتدایی شهر تهران و استاندارد خودروهای مدارس در سال 85

نویسنده:

کلید واژه ها: والدین استرس استاندارد ،خودر وهای مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۸۲۳
در این تحقیق با توجه به نابسامانی روند ایاب و ذهاب خودروهای مدارس، میزان تصادفات دانش آموزان و اهمیت موضوع «رابطه استاندارد های خودرو های مدارس با استرس والدین» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مقاله از نظر نوع و هدف «کاربردی» و از نظر ماهیت و روش « توصیفی- پیمایشی» است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ای مرکب از 20 سئوال تنظیم شد که توسط آن دیدگاه های والدین نسبت به وضعیت خودروهای مدارس و همچنین میزان استرس آنان مورد بررسی قرار گرفت که از نظر روایی و پایایی در سطح قابل قبولی ارزیابی شد. داده ها از یک نمونه 142 نفری به روش تصادفی خوشه ای گردآوری شده و با استفاده از آمارهای توصیفی تک عاملی و ضریب همبستگی کندال تجزیه و تحلیل شده اند که نتایج آن به شرح زیر است : - بین میزان استانداردهای خودرو های مدارس و استرس والدین رابطه وجود ندارد. - بین میزان آگاهی والدین از مسائل ایمنی سرویس مدرسه و استرس آنها رابطه وجود دارد. - بین میزان اطمینان والدین به سرویس مدرسه و استرس آنها رابطه وجود دارد. - بین میزان نظم رفت و آمد سرویس مدرسه و استرس والدین رابطه وجود دارد. - بین میزان رضایت والدین از نحوه رفت و آمد (نوع رانندگی) راننده سرویس مدرسه و استرس آنها رابطه وجود دارد. بررسی دقیق تر و تجهیز خودرو های مدارس با توجه به استاندارد های جهانی و نظارت بر عملکرد خودرو سازان و رانندگان همچنین ارائه آئین نامه یا دستورالعمل مناسب به منظور ارتقای سطح ایمنی این نوع خودروها توصیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان