صابر شریفی

صابر شریفی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۲.

جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۹
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران است. به همین منظور  در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده است  و به دلیل اینکه محقق خود شخصا به مطالعه و جستجوی ملاک ها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است.در پژوهش ، ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع ،مولفه های مشترک  تفکر انتقادی  از دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف  مشخص گردید ، در این قسمت از طبقه بندی تجدید نظر شده بلوم به عنوان نظریه غالب بهره گرفته شد و سه طبقه آخر آن یعنی تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و ترکیب (آفریدن) به عنوان  مولفه های  مشترک  جهت بررسی انتخاب گردید. روایی مولفه های انتخاب شده توسط سه تن از متخصصین رشته مورد تایید قرار گرفت .ضریب پایایی که با روش بازآزمایی انجام شد در این پژوهش برابر 96 % است.از بین جامعه پژوهش ، سند برنامه درسی ملی بصورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردید .یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بطور کلی در متن و محتوای  سند برنامه درسی ملی توجه به مولفه های تفکر انتقادی یکسان نبوده و توجه و تاکید به مولفه ترکیب(آفریدن ) با 43 % نسبت به سایر مولفه ها بیشتر است و مولفه ارزشیابی با  38 % در درجه دوم و مولفه تجزیه و تحلیل با 19 %  در درجه سوم میزان توجه و تاکید قرار دارد.
۳.

Design and Validation of a Desirable Model for Developing Critical Thinking in The First-Grade High School Curriculum Based on The Upper Documents of Education in Iran

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۷
Purpose: The purpose of this study was to design and validation of a desirable model for developing critical thinking in the first-grade high school curriculum based on the upper documents of education in Iran. Methodology: This research is an evaluation study which the field research has been used in doing that. In this study, three methods were used to collect data. With reviewing the literature review of the research, the components of common critical though by various theorists and researchers were specified then, the national curriculum was analyzed with respect to the components of critical though. In the next step, the proposed model was designed and validated according to the components emphasized in the upper documents. A researcher-made questionnaire was used for validation. The research community consists of all curriculum practitioners who are as permanent members in Iranian Student Planning Association (500 people). In this research, simple random sampling method was used for sample selection and Morgan table was used to determine the sample size (217 ones). Findings: In addition to descriptive statistics, Chi-square method with an acceptable error rate of 0.05 was used for data analysis. The results of the research indicate that all the hypotheses and the appropriateness of the proposed model have been confirmed by specialists. Discussion: According to the results of the research Reviewing the objectives, content, learning activities and evaluation practices in Iranian first-grade high school education system with emphasis on developing the critical thinking in students can be proposed.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان