حسینعلی یوسفی

حسینعلی یوسفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برون سپاری مدیریت اماکن ورزشی مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۹۷
     هدف از این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش بود. جامعه آماری شامل مسئولین اداره کل، روسا و معاونین اداره های ورزش و جوانان شهرستان ها و مسئولین هیئت های ورزشی استان اصفهان، جمعاً 152 نفر، بود. نمونه گیری به روش کل شمار انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی 74/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نوع تی همبسته در نرم افزارSPSS  استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت مالی و بازاریابی در اماکن ورزشی پس از اجرای برون سپاری بهبود پیداکرده که این افزایش معنادار است (05/0>P) اگرچه بر اساس دیدگاه مدیران ورزشی پس از اجرای برون سپاری مدیریت اماکن ورزشی در زمینه های مدیریت منابع انسانی، بهره وری، و نگهداری اماکن ورزشی کاهش غیر معناداری مشاهده گردید (05/0>P).

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان