محمدرضا فروتن

محمدرضا فروتن

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

On a Generalized Subclass of p-Valent Meromorphic Functions by Defined q-Derivative Operator(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Meromorphic functions q-calculus q-derivative ε-neighborhood Financial problems

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
Financial Mathematics is the application of mathematical methods to financial problems. It is shown that p-valent functions play important roles in Financial Mathematics. In this paper, we define a new subclass of meromorphically p-valent functions by using q-derivative operator and fractional q-calculus operator. We obtain some geometric properties of coefficient estimates, extreme points, convex linear combination, radii of starlikeness and convexity. Finally, ε-neighborhood property will be investigated. Financial Mathematics is the application of mathematical methods to financial problems. It is shown that p-valent functions play important roles in Financial Mathematics. In this paper, we define a new subclass of meromorphically p-valent functions by using q-derivative operator and fractional q-calculus operator. We obtain some geometric properties of coefficient estimates, extreme points, convex linear combination, radii of starlikeness and convexity. Finally, ε-neighborhood property will be investigated.
۲.

On Integral Operator and Argument Estimation of a Novel Subclass of Harmonic Univalent Functions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Harmonic function integral operator extreme point distortion bounds and convolution

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
Abstract. In this paper we define and verify a subclass of harmonic univalent functions involving the argument of complex-value functions of the form f = h + ¯g and investigate some properties of this subclass e.g. necessary and sufficient coefficient bounds, extreme points, distortion bounds and Hadamard product.Abstract. In this paper we define and verify a subclass of harmonic univalent functions involving the argument of complex-value functions of the form f = h + ¯g and investigate some properties of this subclass e.g. necessary and sufficient coefficient bounds, extreme points, distortion bounds and Hadamard product.Abstract. In this paper we define and verify a subclass of harmonic univalent functions involving the argument of complex-value functions of the form f = h + ¯g and investigate some properties of this subclass e.g. necessary and sufficient coefficient bounds, extreme points, distortion bounds and Hadamard product.
۳.

اثربخشی نمایش آهنگین شعر بر افسردگی و سرمایه ی روانشناختی افراد افسرده ی دیستمیک (افراد افسرده خو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمایش آهنگین شعر افسردگی سرمایه ی روانشناختی افسرده خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
زمینه : افسردگی از اختلال های رفتاری شایع می باشد که مشکلات هیجانی زیادی را برای افراد مبتلا به افسردگی به همراه دارد. مسأله اصلی این است: آیا نمایش آهنگین شعر بر افسردگی و سرمایه ی روانشناختی افراد افسرده ی دیستمیک تأثیر دارد؟ هدف : اثربخشی نمایش آهنگین شعر بر افسردگی و سرمایه ی روانشناختی افراد افسرده ی دیستمیک (افراد افسرده خو) بود. روش : پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی بیماران افسرده خو مراجعه کننده به مرکز جامع فوق تخصصی توانبخشی آرمان شایان در سال 1398 بود. از این جامعه 24نفرگروه نمونه مشتمل بر 24 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (12نفری، 10 زن و دو مرد)آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار عبارتند از، پرسشنامه افسردگی لاویبوند و لاویبوند ( 1995)ّ، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007). برای دو گروه پیش آزمون پرسشنامه اجراشد، سپس مداخله نمایش آهنگین شعر برای گروه آزمایش اجرا، اما برای گروه گواه، مداخله ای اعمال نشد. داده ها با روش آنالیز واریانس تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد نمایش آهنگین شعر بر افسردگی و سرمایه ی روانشناختی تأثیر معناداری داشت(0/05 p< ). اثر درمان در محله پیگیری نیز ماندگار بود. نتیجه گیری : بنابراین می توان برای کاهش افسردگی و افزایش سرمایه ی روانشناختی از نمایش آهنگین شعر بهره جست
۴.

اثربخشی نمایش آهنگین شعر بر عزت نفس و امیدواری افراد افسرده ی دیستمیک (افراد افسرده خو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمایش آهنگین شعر عزت نفس افسرده خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
زمینه: در مطالعات پیشین تأثیر نمایش آهنگین شعر بر افسردگی افراد افسرده مورد بررسی قرار گرفته است. اما پیرامون مطالعه ای که به تأثیر نمایش آهنگین شعر بر عزت نفس و امیدواری افراد افسرده پرداخته شده باشد شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف : بررسی اثربخشی نمایش آهنگین شعر بر عزت نفس و امیدواری افراد افسرده ی دیستمیک (افراد افسرده خو) بود. روش : پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل تمامی بیماران افسرده خو مراجعه کننده به مرکز جامع فوق تخصصی توانبخشی آرمان شایان در سال 1398 بودند. 24 نفر فرد افسرده خو به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) و جلسات آموزشی نمایش آهنگین شعر محقق ساخته (1398). تحلیل داده های پژوهش با روش تحلیل واریانس مختلط چند متغیره انجام شد. یافته ها : نمایش آهنگین شعر بر عزت نفس و مؤلفه های امیدواری تأثیر معنی داری داشته است (0/05 p< ). همچنین اثر درمان در محله پیگیری ماندگار بود (0/05 p< ). نتیجه گیری: نمایش آهنگین شعر بر بهبود و افزایش عزت نفس و مؤلفه های امیدواری بیماران افسرده تأثیرگذار بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان