یاشار ناصری

یاشار ناصری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

رسانه های اجتماعی و وفاداری مشتریان: شواهدی از بانک سپه

کلید واژه ها: وفاداری رسانه های اجتماعی وفاداری مشتریان بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۸۱
هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش ، توصیفی و همبستگی می باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان بانک سپه استان اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 144 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 106 بدست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع سهمیه ای انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های وفاداری آلبرت کارونا (2002) و پرسشنامه محقق ساخته رسانه های اجتماعی بر اساس بصیریان جهرمی (1392) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک سپه استان اردبیل تاثیر دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان