محسن موسوی

محسن موسوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

شناسایی و تحلیل متغیرهای سبک زندگی مؤثر در حجاب و پوشش زنان براساس قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۵
سبک زندگی اسلامی در قرآن و حدیث متغیرهایی دارد که آشنایی با آنها برای جهت استحکام خانواده ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل متغیرهای سبک زندگی مؤثر در حجاب و پوشش اسلامی زنان به روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد. داده های کیفی براساس متغیرها و پیشران های تأثیرگذار و با استفاده از پرسش نامه پاسخ باز و مصاحبه جمع آوری شد و و داده های کمی به صورت عددی و با وزن دهی پرسش نامه های دلفی به دست آمد. پس از جمع آوری داده های کیفی و شناسایی متغیرها در چارچوب مدل دلفی، تعداد 10 پرسش نامه تهیه و بین خبرگان علوم قرآنی توزیع و اطلاعات کمی جمع آوری گردید. تحلیل ساختاری داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک انجام شد. نتایج نشان داد که متغیرهای ازدواج ساده و پایدار، پذیرش عرف مطابق با شرع، اعتقاد به اصل تسکین، اعتقاد به اصل مودت، الگوسازی از شخصیت های نمونه اسلام، امنیت و مصونیت، خانواده مستحکم و سالم، توحیدمحوری و اعتقادات دینی از مهمترین متغیرهای سبک زندگی اسلامی مؤثر بر حجاب زنان است. 
۲.

شناخت مکی و مدنی بر پایه شکل موج سوره ها(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
مفاهیم آیات الهی هدف اصلی نزول قرآن کریم است و به همین دلیل، مفسران سعی در کشف هرچه بیشتر مفاهیم آیات الهی کردهاند. برای این منظور یکی از مسائلی که همواره مورد نظر مفسران بوده، شناخت آیات و سورههای مکی و مدنی است. در این میان ابزارهایی همچون احادیث باقیمانده از معصومان، مفاهیم و روابط منطقی بین کلمات و آیات، و دستور زبان عربی همواره در اختیار مفسران بوده، اما با پیشرفت علم رایانه، قرآنکاوی رایانشی ابزار نوینی است که در دهههای اخیر به کمک قرآنپژوهان آمده است. در همین راستا این مقاله روشی جدید برای تعیین سورههای مکی و مدنی مبتنی بر قرآنکاوی رایانشی پیشنهاد کرده است. در روش پیشنهادی ابتدا ابزاری نرمافزاری برای تبدیل متن سورههای قرآن کریم به ماتریس عددی با استفاده از حساب ابجدی ارائه شده، سپس با استفاده از ماتریس بهدستآمده، شکل موج سورهها ترسیم، و در نهایت الگویی برای تشخیص مکی یا مدنی بودن هر یک از سورهها ارائه گردیده است. نتایج تشخیصی بهدستآمده نشان میدهد که روش پیشنهادی حداکثر 16% و حداقل 4% اختلاف نسبت بهصورت مکتوب دارد.  
۳.

The Role of Transformational Leadership and Organizational Climate in Organizational Self-Esteem of Mashhad Firefighters(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۵
INTRODUCTION: This study aimed to investigate the impact of transformational leadership and organizational climate on the organizational self-esteem of the Mashhad Fire Department. METHODS: The present applied research is a descriptive survey. The statistical population of this study consists of all 210 firefighters in Mashhad fire headquarters. The sample size was calculated according to Morgan's table comprising 132 individuals selected through simple random sampling. Data collection was accomplished through three questionnaires: Bass and Avolio's (2000) Transformational Leadership Questionnaire (TLQ), Sussman and Deep's (1989) Organizational Climate Questionnaire, and Pierce et al.'s (1989) Organizational-Based Self-Esteem Questionnaire, whose validity and reliability were confirmed. The collected statistical data were analyzed within SPSS and Smart PLS software. FINDINGS: Data analysis confirmed all research hypotheses. Transformational leadership has a direct impact on organizational self-esteem with a path coefficient of 0.62. The organizational climate has a direct impact on organizational self-esteem with a path coefficient of 0.63. Components of transformational leadership including idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individual consideration affect organizational self-esteem. Components of organizational climate including clarity of and agreement on organizational goals, clarity of and agreement on role, satisfaction with rewards, satisfaction with and agreement on procedures, and effectiveness of relations affect organizational self-esteem. CONCLUSION: Managing directors ought to reinforce employees' self-esteem to improve the performance of employees and boost productivity in the organization. In this regard, they must exercise an appropriate style in dealing with employees, which is the transformational leadership style. Moreover, a decent organizational climate should be created to build and boost self-esteem in employees and consequently enrich their performance towards fulfilling organizational goals.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان