معصومه محمدآبادی

معصومه محمدآبادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

شناسایی مولفه های سرمایه فکری مدرسان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی: یک پژوهش کیفی

کلید واژه ها: دانشگاه فرهنگیان سرمایه فکری مدرسان روش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های سرمایه فکری در بین مدرسان دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد پدیدار شناسی توصیفی بود. .برای بررسی عمیق مفاهیم مورد نظر از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی نظری و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مشارکت کنندگان 15 نفر از مدرسان با سابقه و مطرح در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال تحصیلی1400-1399 بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی (تکنیک 6 مرحله ای آرباخ و سیلورستاین)استفاده شد. برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده شد. برای تعیین پایایی ، از روش پایایی بین دوکد گذار (توافق درون موضوعی)استفاده شد. یافته ها : نشان داد ،تیم سازی و مشارکت،یادگیری سازمانی،مدیریت دانش،رهبری تحول-آفرین،شایسته سالاری،پذیرش فناوری،فرهنگ پذیری و بصیرت مهارتی مطرح می شوند. این مولفه ها می توانند در تصمیمات بهبود عملکرد سیستم-های آموزشی به ویژه دانشگاه های فرهنگیان مورد استفاده قرار گیرد.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی معلمان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کلید واژه ها: بهسازی کیفیت تدریس سازمان یادگیرنده معلم محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی دبیران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد انجام گرفت. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دبیران مقطع متوسطه دوم به تعداد 800 نفر می باشند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.  برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است و نمونه آماری به تعداد 259 معلم است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری 03/.= IR که کمتر از 1/0 بود تأیید شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزارهای اکسپرت چویس و اکسل استفاده شده است. از میان معیارهای متفاوت و گوناگون، 4 معیار اصلی و 16 معیار فرعی، شناسایی شدند. با توجه به پاسخ کارشناسان و نتایج تحلیل سلسله مراتبی، بهسازی حرفه ای با درجه وزنی 488/0 در اولویت اول، بهسازی سازمانی با درجه وزنی 229/0 در اولویت دوم، بهسازی آموزشی با درجه وزنی 171/0 در اولویت سوم، بهسازی فردی با درجه وزنی 148/0 در اولویت چهارم اولویت بندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی دبیران قرار گرفتند.
۳.

موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره های بالندگی حرفه ای

کلید واژه ها: دلبستگی اجتنابی دلبستگی اضطرابی دوسوگرا دلبستگی ایمن سرعت پردازش اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
با وجود طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی رایگان و اختیاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی، استادان دانشگاه فرهنگیان از این دوره ها استقبال زیادی نمی کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی بازدارنده های مشارکت اعضای هیئت علمی در فرصت های بالندگی است. پژوهش حاضر کیفی و با استراتژی داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها با 26 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. معیار تعداد مصاحبه ها اشباع داده ها بود. داده های با روش شش مرحله ای آرباخ و سیلورستاین، شامل پیاده سازی متن، شناسایی ایده های تکراری و مطالعه متن مصاحبه، شناسایی بخش های مرتبط مصاحبه، شناسایی ایده های تکراری، تم سازی، خلق سازه های نظری، و روایتگری، تحلیل شد. یافته ها نشان داد مهم ترین موانع مشارکت استادان دانشگاه فرهنگیان در دوره های بالندگی حرفه ای عبارت اند از مانع فردی (شامل نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به شغل)، مانع سازمانی (شامل عامل شغلی، عامل دوره آموزشی، عامل فرهنگ سازمانی، عامل اقتصادی، و عامل ساختار سازمانی)، و مانع موقعیتی (شامل موقعیت اجتماعی فرد و موقعیت شغلی فرد). براساس نتایج، موانع مشارکت اعضای هیئت علمی در دوره های بالندگی چندبعدی و درهم تنیده است و در تعامل با هم سبب می شوند، استادان دانشگاه فرهنگیان تمایل به شرکت در دوره های بالندگی حرفه ای و به تبع آن یادگیری را نداشته باشند.
۴.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان

کلید واژه ها: سلامت عمومی عزت نفس مهارت های زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۰
هدف از آموزش مهارت های زندگی افزایش توانایی های روانی اجتماعی و درنهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت و ارتقا سطح سلامت عمومی فرد بود. هدف کلی این پژوهش شناسایی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان پایه دهم شهرستان بندر ترکمن در سال تحصیلی 94-93 بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. یافته ها، به اثرات مثبت این آموزش ها بر مهارت دانش آموزان در حل مشکل عزت نفس و سلامت آنان دلالت داشتند. به دنبال چنین آموزش هایی، شرکت کنندگان قادر می شوند تا تعارض های خود را با همسالان به نحو سازنده ای حل نمایند و محبوبیت بین فردی بیشتری یابند. داده های پژوهش نشان داد که میزان سلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر آموزش دیده بیشتر از آموزش ندیده است، موضوع بعدی تفاوت سلامت عمومی دو گروه از دانش آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده تحت تأثیر جنسیت بود که در فرضیه عنوان شده بود تغییر می کند که پس از بررسی داده ها فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر تأیید گردید و ثابت شد سلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر آموزش دیده و آموزش ندیده تحت تأثیر جنسیت تغییر نمی کند، با توجه به یافته های پژوهش با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا نتیجه گیری شد که تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و سلامت عمومی دانش آموزان آموزش دیده نسبت به دانش آموزان آموزش ندیده بیشتر است.
۵.

رابطه هوش های چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان مانه و سملقان

کلید واژه ها: هوش هوش های چندگانه نظریه گاردنر مهارت تفکر استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش های چندگانه هاوارد گاردنر (هوش میان فردی، ،هوش حرکتی/جسمانی، هوش بصری/فضائی) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران شهرستان مانه و سملقان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل 200 نفر بوده که تعداد127 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد، در گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش های چندگانه 893/0 و برای پرسشنامه مهارت تفکر استراتژیک944/0 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد. یعنی هوش چندگانه در ایجاد و ارتقاء تفکراستراتژیک سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء هوش چندگانه، تفکراستراتژیک نیز ارتقاء می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان