مریم مقدم اصیل

مریم مقدم اصیل

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
پست الکترونیکی: moghadamasil@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در ایران و چهار کشور آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ کار تلقی از شغل سرمایه اجتماعی بهره وری اعتماد اجتماعی و ارزش های جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
شناخت و مقایسه فرهنگ کار در ایران از منظرهای گوناگون هدف اصلی این مقاله می باشد. مهم ترین سوال در این بررسی یافتن عواملی است که منجر به روند نزولی فرهنگ کار در ایران شده است. با استفاده از آمارهای جهانی[1] (wvs) به تاثیر عوامل فردی و خانوادگی، جمعیتی، مذهبی، شغلی و سرمایه اجتماعی بر فرهنگ کار در کشورهای ایران، ژاپن، چین، مالزی و ترکیه پرداخته ایم. جمعیت نمونه از هر کشور شامل جمعیت شهری، روستایی، زن و مرد به روش نمونه گیری احتمالی، انتخاب شده است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روش های مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. عبارتند از: تحلیل عاملی متغیر وابسته، بررسی تاثیر زیرشاخص های متغیرهای مستقل با استفاده از رگرسیون خطی و لجستیک، اندازه گیری ارتباط متغیرهای مستقل پنج گانه (عوامل جمعیتی، مذهبی، فردی، سرمایه اجتماعی و نوع شغل) با فرهنگ کار و تحلیل مسیر بین متغیرها. در میان متغیرهای تاثیرگذار بر فرهنگ کار خلاقیت بیشترین تاثیر را در همه کشورها داشته است. نتایج آزمون ها نشان می دهد فرهنگ کار در ایران در مقایسه با چهار کشور دیگر بطور چشمگیری پایین می باشد.
۲.

بررسی عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر رشد و توسعه اقتصادی (مقایسه ایران با سه کشور آسیایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آزادی تحصیلات همبستگی ملی و توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۴
مبنای تمدن و توسعه بر پایه روابط اجتماعی استوار است. مساله توسعه از چالش های اصلی جوامع بشری می باشد. شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار برتوسعه هدف اصلی این بررسی می باشد. در این مطالعه رابطه متغیرهای سلامتی، نشاط اجتماعی، آزادی، تحصیلات و همبستگی ملی با توسعه اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص ها در چهار کشور ایران، چین، ژاپن و مالزی به تفکیک بررسی شده و برای تحلیل دقیق تر به مقایسه ایران با سه کشور مذکور پرداخته شده است. روش بررسی در این مقاله بصورت تلفیقی یعنی تاثیر عوامل خرد و کلان وتحلیل ثانویه ای از آمارهای "بررسی ارزش های جهانی "است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روشهای مختلف آماری مانند رگرسیون، میانگین و... بررسی شده است. از متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی در همه کشورها احساس آزادی، احساس تعلق به جامعه و خلاقیت می باشد ، آزمون ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی و احساس آزادی در ایران در مقایسه با چهار کشور دیگر بسیار پایین می باشد و روند نزولی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی اصلی ترین پیامد این عوامل میباشد. مجموعه ناهمگون این عوامل منجر به شکل گیری وضعیت رشد و توسعه کنونی در ایران شده است.
۳.

نقش عوامل فردی تأثیر گذار بر ارتقاء فرهنگ کار (بررسی مقایسه ای بین ایران و پنج کشور آسیایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ کار سلامتی تحصیلات خلاقیت احساس آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
مبنای تمدن و توسعه بر پایه کار و اندیشه انسانی بنا شده است، بنابراین شناخت نوع و ویژگی های فرهنگ کارجوامع حائز اهمیت است. پرسش اصلی ما یافتن رابطه متغیرهایی مانند جنسیت، سلامتی، شادابی و نشاط، احساس آزادی، تحصیلات و خلاقیت با فرهنگ کار در ایران است. مقایسه این شاخص ها در پنج کشور، چین، ژاپن، مالزی و ترکیه با ایران به ارزش و کیفیت کار این تحقیق افزوده است. روش بررسی در این مقاله بصورت تلفیقی یعنی تاثیر عوامل خرد و کلان وتحلیل ثانویه ای از آمارهای "بررسی ارزش های جهانی "است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روشهای رگرسیون خطی و لجستیک، میانگین ، انحراف معیار، آزمون تجزیه واریانس، آزمونF، سطح معناداری و ضریب تعیین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. از میان متغیرهای تاثیر گذار بر فرهنگ کار خلاقیت بیشترین تاثیر را در همه کشورها دارد، تاثیر همه متغیرهای مستقل به جز تحصیلات بر فرهنگ کار مثبت است. نتایج آزمون ها فرهنگ کار ایران را در مقایسه با چهار کشور دیگر بطور چشمگیری پایین تر نشان می دهد و برپایه پژوهش مذکور مهم ترین عامل تاثیرگذار برفرهنگ کار کاهش سرمایه اجتماعی و عدم احساس آزادی در زندگی فردی و اجتماعی که تاثیر بر شاخص هایی مانند شادابی و سلامتی، خلاقیت و نوآوری در کار و تولید است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان