محبوبه شفیعی

محبوبه شفیعی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک

کلید واژه ها: قابلیت های رقابتیشرکت های دانش بنیانچابکی استراتژیکیادگیری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
  2. مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه به دلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط کسب و کار از یک سو و ظهور مستمر نوآوری های یکباره حاصل از فعالیت شرکتهای دانش بنیان از سوی دیگر، مفهوم رقابت در میان شرکتهای فعال در صنعت متفاوت شده است. برمبنای این تغییر پارادایم، شرکت ها بایدبه منظور باقی ماندن و موفقیت در بازار، بر ایجاد نقاط قوت و قابلیت های رقابتی خود تمرکز نمایند.  هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی تاثیرگذاری چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک بر قابلیت های رقابتی شرکتهای دانش بنیان، در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری بوشهر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است. جامعهآماری اینپژوهشراکلیهشرکتهایفعالدرپارکعلموفناوریشهربوشهر تشکیل می دهد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش و آزمون مدل نیز از نرم افزار SMART PLS استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت های رقابتی شرکت های دانش بنیان دارند، هم چنین یادگیری استراتژیک بر چابکی استراتژیک این شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲.

ارائه مدلی برای سنجش رضایت از خدمات الکترونیکی بانک ملت

کلید واژه ها: بانک ملتخرید آنلاینسنجش رضایت الکترونیکرضایت از خدمات الکترونیک

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
رضایت کاربر یک عامل بسیار مهم برای استفاده مستمر از خدمات الکترونیک، موفقیت یا شکست پروژه های الکترونیکی است. هدف این پژوهش بررسی نگرانی های کاربران، عوامل سنجش و مؤثر بر رضایت آن ها و در ارائه مدلی برای سنجش رضایت کاربران الکترونیکی بانک ملت است. بر اساس یک بررسی 9 متغیر (اعتماد، آگاهی از خدمات، امنیت، قابلیت دسترسی، سهولت، سودمندی، کیفیت خدمات عمومی و نگرش نسبت به وب سایت) تنظیم شد. سؤال های پرسشنامه شامل 27 سؤال که به صورت آنلاین و دستی توزیع شد. جامعه آماری پژوهش را افرادی که به صورت آنلاین از خدمات بانک ملت استفاده می کنند تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های مطرح شده از تحلیل مسیر نرم افزار SMART PLS استفاده شد. با توزیع 482 پرسشنامه و انجام تحلیل روی آن ها این نتیجه به دست آمد که همه فرضیات پذیرفته شدند و متغیر سهولت با ضریب مسیر 68/0 و آگاهی اجتماعی با ضریب مسیر 15/0 دارای بیشترین و کمترین میزان تأثیر بودند. پایایی پرسشنامه 94/0 است که نشانگر پایا بودن پرسشنامه پژوهش است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان