محسن باقرزاده

محسن باقرزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

کلید واژه ها: اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بیس بال لیگ برتر آسیب های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰
زمینه: تاثیر عوامل روان شناختی به طور روز افزونی در زمینه اجرای ورزشی، جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشی، بازتوانی ورزشی و به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت استرس و اضطراب در رقابت ها مورد تایید تحقیقات مختلف قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تعیین اضطراب صفتی رقابتی بازیکنان بیس بال لیگ برتر ایران و بررسی ارتباط آن با آسیب دیدگی ورزشی در آن ها می باشد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل 95 نفر از بازیکنان بیس بال مرد شرکت کننده در لیگ برتر بیس بال ایران بوده است که تعداد 79 نفر از آن ها مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه ی اطلاعات شخصی، پرسش نامه ی اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) و پرسش نامه ی آسیب دیدگی های ورزشی استفاده شد. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی و شاخص هایی گرایش مرکزی و جداول توزیع فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون T مستقل استفده شد. نتایج: نتایج نشان داد 9/58درصد از بازیکنان آسیب دیده از اضطراب کم، 1/41درصد آن ها از اضطراب رقابتی متوسطی برخوردار بوده اند و هیچکدام دارای اضطراب رقابتی بالا نبوده اند. در طرف مقابل تمامی بازیکنان آسیب ندیده(100درصد) دارای اضطراب رقابتی کم بوده اند. نتیجه گیری: نتایج تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بیس بال آسیب دیده و آسیب ندیده نشان داد. لذا به نظر می رسد اضطراب رقابتی ورزشی با آسیب دیدگی ورزشی در بازیکنان بیس بال لیگ برتر ایران ارتباط معناداری دارد.واژگان کلیدی: اضطراب رقابتی ورزشی، بازیکنان بیس بال لیگ برتر، آسیب های ورزشی
۳.

میزگردی درباره سانسور، پوشیده گرایی و پوشیده گویی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان