چکیده

پیشینه و هدف زبان از مهم ترین ابداعات بشر در برقراری ارتباط است که از طریق آن افکار و احساس ها منتقل می گردد. زبان حاصل هم زیستی طولانی مدت بشر و نقش با اهمیتی در فرآیند تکامل آن ها ایفا کرده است. هر معرفت از پارادایمی برخاسته و با واژگان مختص خود تعریف می گردد؛ چراکه واژگان امکان انتقال دانش را فراهم ساخته و مبین دیدگاه معرفتی خود هستند. لذا به نظر می رسد کاربست غیردقیق آن ها به ویژه در فعالیت های پژوهشی، می تواند منجر به انحراف در تشخیص پارادایم فکری پژوهشگر شود و متعاقباً طرح پرسش و اهداف، راهکارهای نظری و عملیاتی، یافته ها و به ویژه نتایج پژوهش ها را مورد تردید قرار دهد. از این رو پژوهش حاضر سعی در تعریف صحیح واژه «چالش» و تبیین چارچوبی از معیارهای آن در حوزه پژوهش های شهری به ویژه گردشگری پایدار و سپس تحلیل محتوا مقاله های داخلی و خارجی گردشگری پایدار و در نهایت مقایسه تطبیقی شیوه نگرش آن ها با این واژه می باشد. مواد و روش ها در این بخش به منظور کالبد شکافی پژوهش و تحلیل عناصر بنیادین ساختار روش شناسی آن ، از مدل اقتباسی پیازپژوهش، اثر ساندرز استفاده شده است. بر این اساس، پارادایم این پژوهش تفسیری انتقادی و منطق آن استفهام است؛ پژوهش از نوع کیفی و راهبرد گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است؛ روش پژوهش تحلیل محتوای سیستماتیک است که با هدف دستیابی به تعریفی جامع از واژه «چالش» در پژوهش های شهرسازان در حوزه موضوعی گردشگری پایدار، اطلاعات مورد نیاز خود را با مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری کرده و از روش تحلیل محتوای سیستاماتیک بهره برده است. به منظور تکمیل پرسشنامه ها، تعداد ده نفر خبره با روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند. در واقع این پژوهش ابتدا با تلفیق اشتراک تعاریف پژوهش های داخلی و خارجی از واژه چالش، سعی داشته است تا به تعریفی جامع از این واژه دست یابد و معیارهای آن را استخراج نماید؛ سپس روایی آن ها را به تایید خبرگان برساند. در مرحله بعد بر اساس معیارهای مستخرج و با استفاده از روش تحلیل محتوای سیستماتیک به بررسی و تفسیر نظام مند و جامع محتوای پژوهش های گردشگری پایدار و تحلیل نگرش پژوهشگران در خصوص واژه «چالش» پرداخته است. لذا پژوهش حاضر مبتنی بر پنج مرحله شامل تعیین هدف مطالعه، جمع آوری داده های پژوهش، کدگذاری واحدهای تحلیل، طبقه بندی و ارزیابی تفسیری از مقوله های انجام شده است. یافته ها و بحث براساس نتایج این پژوهش تعریف مورد نظر واژه چالش در پژوهش های حوزه گردشگری عبارت است از: «چالش شرایط و موقعیت جدیدی است که مسائل و مشکلاتی را در حوزه های متعدد و ابعاد مختلف، از بیرون بر نظام شهری وارد می کند و مسیر آینده آن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ چنان که با توجه به مقیاس آن، نظام شهری نیازمند به کارگیری مسئولانه و فعالانه کلیه توان های بالقوه و بالفعل خود به منظور ارائه راهکار های نویدبخش برای غلبه بر شرایط حاکم و رسیدن به اهداف مدنظر می باشد». درنهایت با توجه به واکاوی و مقایسه تطبیقی چهل مقاله داخلی و خارجی، براساس تعریف معیار، اینگونه به نظر می رسد که در حال حاضر، برای برخی از پژوهشگران داخلی فهم روشن و دقیقی از واژه چالش وجود ندارد. نتیجه گیری به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی تفاوت نگرش به واژه چالش در پژوهش های داخلی و خارجی، ترجمه لغوی این واژه در زبان فارسی می باشد؛ که بایستی در پژوهش های آتی کلیه جوانب کاربرد مفهوم این واژه و معیارهای آن را در نظر بگیرند.

Content analysis of sustainable urban tourism studies with emphasis on the terminology of the concept of "challenge"

Background and purpose Language is one of the most important human inventions in communicating. It seems that every knowledge arises from a paradigm and is defined with its own words; Because words make it possible to transfer knowledge and show their epistemological point of view. Also, specialized terms and their definitions have a basic role in transferring concepts and expanding science. Therefore, it seems that their imprecise application, especially in research activities, can lead to a deviation in the recognition of the researcher's intellectual paradigm and subsequently question the question and objectives, theoretical and operational solutions, findings and especially the research results. Therefore, the present study tries to define the word "challenge" correctly and explain a framework of its criteria in the field of urban research, especially sustainable tourism, and then analyze the content of domestic and foreign articles on sustainable tourism and finally compare their attitude with this term. Methodology In this section, in order to dissect the research and analyze the fundamental elements of its methodological structure, the adapted model of onion research by Saunders has been used. Based on this, the paradigm of this interpretative-critical research and its logic is questioning; The research is qualitative and the information gathering strategy is a library; The research method is systematic content analysis, which with the aim of achieving a comprehensive definition of the word "challenge" in the researches of urban planners in the subject area of sustainable tourism, collected the necessary information through library studies and questionnaires and used the systematic content analysis method. In order to complete the questionnaires, ten experts were selected by non-probability snowball sampling method. In fact, this research has tried to achieve a comprehensive definition of the word challenge by combining the common definitions of domestic and foreign researches and extracting its criteria; Then confirm their authenticity by experts. In the next step, based on the extracted criteria and using the method of systematic content analysis, the systematic and comprehensive review and interpretation of the content of sustainable tourism research and the analysis of researchers' attitude regarding the word "challenge" have been done. Therefore, the current research is based on five stages, including determining the purpose of the study, collecting research data, coding the units of analysis, classification and interpretive evaluation of the conducted categories. Findings and discussion Based on the results of this research, the desired definition of the word "challenge" in tourism research is: "A challenge is a new condition and situation that introduces issues and problems into various areas and dimensions, from outside the urban system, and influences its future trajectory; depending on its scale, the urban system requires the responsible and active deployment of all its potential and actual capabilities in order to provide promising solutions to overcome prevailing conditions and achieve desired goals." Ultimately, based on a comparative analysis of forty domestic and foreign articles, it seems that currently, some domestic researchers do not have a clear and accurate understanding of the term "challenge" according to the defined criteria. Conclusion It appears that one of the main reasons for the difference in attitude towards the term "challenge" in domestic and foreign research is the literal translation of this term into Persian; which should be considered in future research to take into account all aspects of the concept and its criteria.  

تبلیغات