آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر می باشد. روش شناسی: نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی عل م ی - مقایسهای است واطالعات آن به روش میدانی جمعآوری شده است. حجم نمونه تحقیق شامل 2۰۰نفر )1۰۰ نفر دانشجوی ایثارگر و شاهد ورزشکار و 1۰۰ نفر غیر ورزشکار( است. روش نمونه گیری تحقیق حاضر تصادفی- طبقهای است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد ) 1989( با ضریب آلفای کرونباخ ۰.9۰ می باشد. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های آماری توصیفی ،جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، تعیین تفاوت بین متغیرها در گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار ازآزمون t مستقل استفاده شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان شادکامی، هیجان مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان آن در دانشجویان ورزشکار بیشتر از غیر ورزشکار است اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی میزان آن در دانشجویان غیر ورزشکار بیشتر است. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 5 تهران به برنامه های فعالیت بدنی برای معلمان اهمیت بدهند و آن ها را به صورت برنامه های فوق برنامه یا جشنواره ها برگزار کنند. این کار می تواند عاملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی، هوش معنوی و سلامت روان معلمان باشد.

Comparison of happiness and academic progress of self-sacrificing students and athletes and non-athletes

Introduction and purpose: The purpose of this research is to compare the happiness and academic progress of the athletes and non-athletes of Islamic Azad University, Islamshahr branch. Methodology: The current type of research is applied in terms of purpose and scientific-comparative in terms of strategy, and its information is collected by field method. numbering 580 people. The sample size of the research includes 200 people (100 students who are self-sacrificing athletes and 100 non-athletes). The sampling method of the present research is random-stratified. The research tool includes the Oxford Happiness Questionnaire (1989) with a Cronbach's alpha coefficient of 0.90. In order to describe the variables of the research, descriptive statistical indices were used to determine the naturalness of the distribution of the data using the Kolmogorov-Smirnov test, and to determine the difference between the variables in the athlete and non-athlete groups, independent t-test was used. Results: The results of the research showed that there is a significant difference between the level of happiness, positive excitement, satisfaction with life and the absence of negative emotions of selfless and witnessing athletes and non-athletes students of Islamic Azad University Islamshahr branch and its level is higher in athlete students than non-athletes. Conclusion: It is suggested that the education officials of the 5th district of Tehran give importance to physical activity programs for teachers and organize them as extracurricular programs or festivals. This work can be an effective factor in improving the quality of life, spiritual intelligence and mental health of teachers.

تبلیغات