آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش تلفیقی صلح و حسن گزینی بر جهت گیری مثبت درخصوص مدرسه در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در شهر تهران صورت گرفته و روش پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گواه، و پیگیری یک ماهه بوده است. جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه نوزده از شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 را شامل می شود و برای تعیین نمونه، چهل دانش آموز به صورت تصادفی ساده در دو گروه بیست نفره قرار گرفته اند. ابزار پژوهش، «مقیاس ارزیابی جهت گیری مثبت درخصوص مدرسه» در تحقیق احمدی و ابوالمعالی الحسینی (1396) بوده و برای گروه آزمایش، برنامه مداخله آموزش تلفیقی صلح و حسن گزینی، شامل هشت جلسه نَوددقیقه ای طی هشت هفته مداوم اجرا شده است. در پایان از هردو گروه، پس آزمون و یک ماه بعد، آزمون مرحله پیگیری گرفته شد. داده های گردآوری شده به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شده اند و یافته ها نشان می دهند آموزش تلفیقیِ صلح و حسن گزینی بر جهت گیری مثبت درخصوص مدرسه در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه اثر مثبت داشته است (01/0>P). از آموزش تلفیقی صلح و حسن گزینی می توان به عنوان روشی کارآمد برای افزایش دادن جهت گیری مثبت دانش آموزان درخصوص مدرسه استفاده کرد.

The Effectiveness of Integrated Education of Peace and Good Choices on Positive Orientation about School in Female Students of the First Level of Secondary School

This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of integrated peace and good choice education on positive orientation towards school in female students of the first year of high school in the 19th district of Tehran, and the research method was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with an experimental and control group, and a one-month follow-up. The statistical population of the research includes female students of the first year of high school in Nineteen region of Tehran in the academic year 2018-2019, and to determine the sample, 40 students were randomly divided into two groups of 20 people. The research tool was the positive orientation evaluation scale regarding Ahmadi and Abul Maali al-Husseini school (2016) and for the experimental group, the integrated peace and good choice education intervention program was implemented, including eight ninety-minute sessions during eight continuous weeks. At the end, a post-test and a follow-up test were taken from both groups one month later. The collected data were analyzed using variance analysis with repeated measurements and Bonferroni post hoc test. The findings show that the combined education of peace and good choices had a positive effect on the positive orientation towards school in the female students of the first year of high school (P<0.01). The integrated education of peace and good choices can be used as an efficient method to increase the positive orientation of students about school.

تبلیغات