آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

پیوند اخلاق با فرایند باور تحت عنوان «اخلاق باور» اولین بار در فلسفه غرب توسط کلیفورد در قرن نوزدهم مطرح گردید و باعث پرسش های زیادی در این زمینه شد. اما پیشینه آن در فلسفه اسلامی نیز تحت مضامین خاص مثل اخلاق درتفکر و بینش در مرحله کسب اعتقاد قلبى و ایجاد باور وجود دارد. هدف اصلی این مقاله طراحی الگوی مفهومی آموزش اخلاق باور مبتنی بر مبانی معرفت شناختی جوادی آملی است. محقق با بررسی منابع مکتوب ایشان با روش تحلیل مفهومی و قیاس نظری موفق به احصاء پنج مبنای معرفت شناختی ،تلازم( اراده و تکلیف معرفتی، قرینه وشهود، درونگرایی و برونگرایی، فضایل معرفتی و اخلاقی، شبکه باور باعمل فردی و اجتماعی) در زمینه اخلاق باور شد و بر اساس این مبانی با استفاده از الگوی قیاس عملی و مدل فرانکنا نیز بترتیب موفق به استخراج اصول تربیتی (تکلیف گرایی در فرایند تشکیل باورها ، مسئولیت دربرابر حقیقت) و(پاک سازی درون،خردورزی وهمبستگی) و(یکپارچگی توجیه) و (وحدت حسن فاعلی و فعلی باور) و(شبکه باور وایمان و حکمت) برای الگوی آموزش اخلاق باور شد.

Explaining the epistemological foundations of belief ethics in Javadi Amoli's view in order to design a conceptual model of belief ethics education

Review: The connection between ethics and the belief process, called the "ethics of belief," was first introduced in Western philosophy by Clifford in the nineteenth century and raised many questions. But its background in Islamic philosophy also exists under special themes such as ethics in thinking and insight in the stage of gaining heart belief and creating belief. The main purpose of this article is to design a conceptual model for teaching ethics of belief based on the epistemological foundations of Javadi Amoli. By examining his written sources with the method of conceptual analysis and theoretical analogy, the researcher succeeded in enumerating five epistemological bases, coherence (epistemological will and task, symmetry and intuition, introversion and extroversion, epistemological and moral virtues, belief network with individual and social action) in the field of ethics. Based on these principles, using the model of practical analogy and Frankenna model, he succeeded in extracting the educational principles (task orientation in the process of forming beliefs, responsibility for the truth), and (internal purification, rationality and solidarity) and (justification integrity) and (The unity of Hassan Fa'eli and the current belief) and (The network of belief, faith and wisdom) for the model teaching ethics of belief.

تبلیغات