آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹

چکیده

بررسی شرایط شکلی ثبت اختراع در همه ادارات ثبت اختراع بوسیله کارمند اداره ثبت انجام می شود اما بررسی شرایط سه گانه ماهوی که شامل نو بودن، دارای گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن می باشد به جهت ایجاد هزینه های مالی و فنی بالا، در کشورهای مختلف در دو سیستم انجام و اعلام میشود. در سیستم بررسی، شرایط ماهوی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در مقابل، سیستم اعلامی، شرایط ماهوی را مفروض انگاشته، هزینه های اثبات این شرایط را به واسطه اعتراض رقبا و اشخاص ثالث به مرحله پس از ثبت منتقل می کند. با توجه به اینکه گزینش هر یک از دو سیستم مذکور، آثار فراوانی بر چهار حوزه مخترعان و سرمایه گذاران، رقبا، دولت (شامل اداره ثبت و دادگاه) و نیز جامعه گذاشته و با افزایش یا کاهش انگیزه ثبت اختراع و حضور در بازار رقابتی امروز، حیات بازار تجارت را تضمین می کند، بررسی این آثار واجد اهمیت فراوانی است.

Dual system for reviewing patent conditions

A review of the patent formal conditions in all patent offices is done by a registry office employee, but a review of the threefold material conditions that include innovation, the pace of innovation, and the use of industry, in order to create high financial and technical costs, in countries Different in two systems are performed and announced. In the review system, the qualitative conditions are carefully examined and, on the contrary, the announcement system assumes that the material conditions are assumed, the costs of proving these conditions are passed through the protest of competitors and third parties to the post-registration stage. Considering that the selection of each of the two systems has had a great deal of impact on the four fields of inventors and investors, rivals, government (including the Registry and Court), as well as the community, by increasing or decreasing the motivation of the patent and presence in the competitive market today It guarantees the life of the trade market, and it is important to examine these works.

تبلیغات