آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

تاکنون مدارک مستقیم اندکی از لشگرکشی ها و درگیری های آشوریان با ساکنان منطقه زاگرس در خود منطقه به دست آمده است. این در حالی است که بایگانی های آشوری و نقوش برجسته کاخ های دوره آشورنو در شمال بین النهرین اطلاعات ارزشمندی را در خصوص لشگرکشی ها، درگیری ها و پیروزی های آشوریان در اختیار قرار می دهند. به طور کلی، مدارک این چنینی در خاکِ خودِ ماد و عیلام نسبتاً ناچیز و پراکنده اند. از این رو، مدارک و کشفیات جدید می توانند اطلاعات سودمندی را به دانش ما در این باره بیفزایند. طی بازدیدهای اخیر دو کوهنورد در سال ۱۳۸۷ در جنوب شرقی ایلام نقش برجسته ای صخره ای کشف گردید که شخصی را با لباس، کلاه و گارد کاملاً آشوری نشان می دهد. هر چند به علت فقدان کتیبه بحث در مورد سازنده این نقش دشوار به نظر می رسد، اما بر اساس مشابهت های نزدیک با نقش برجسته اشکفت گل گل به نظر می رسد که این شخص همان کسی است که در اشکفت گل گل نقش شده و احتمالاً یکی از سه پادشاه نیرومند متاخر دوره آشور نو یعنی سناخریب، آشوربانی پال و یا اَسرحَدون را نشان می دهد.

The Neo-Assyrian Relief from Mishkhas, Ilam

So far little evidence has been found about Assyrian’s campaigns and fighting against native residents of Zagros on the spot. While Assyrian archives and reliefs at neo-Assyrian palaces in north Mesopotamia provide vast information about their fights, campaigns and triumphs. Generally speaking, this kind of evidence is so scarcely found in Medes region itself that these new proofs and information can be of great value to add up our knowledge in this case. During visits of two mountaineers in 2009 a rock relief was found in southwest Elam that pictured a person in totally Assyrian costume, hat and gesture. Since there is no inscription it is hard to talk about its creator but due to the close similarities between the reliefs at Shkaft-i Gul Gul with this person it seems this is the same person who is depicted at Shkaft-I Gul Gul and illustrates one of the latest powerful kings of Assyria i.e. Sennacherib, Eserhaddon or Assurbanipal. 

تبلیغات