چکیده

امروزه مسئله سرمایه فرهنگی از سوی متفکران و نظریه پردازان بسیاری مطرح شده است و شرایط فعلی جهان، گسترش ارتباطات و صنعتی شدن بر اهمیت موضوع افزوده است.هدف این پژوهش شناخت سبک های جامعه پذیری در خانواده های کرمانشاهی با توجه به سرمایه فرنگی والدین بود.سبک های جامعه پذیری ذیل سه سبک نرم،سخت و ترکیبی عملیاتی و سنجش شد.سرمایه فرهنگی والدین نیز با سه بعد(عینیت یافته،نهادینه و تجسم یافته)تعریف شد.روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 385 نفر از والدین 35 تا 70 ساله شهر کرمانشاه انتخاب شد.به منظور اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و برای تاثیر انطباق و همنوایی بین سازه نظری و تجربی پژوهش از .تحلیل عامل استفاده شد. یافته ها نشان داد که مورد مطالعه در به کار گیری سبک های جامعه پذیری با توجه به سرمایه شان متنوع عمل کرده اند. سرمایه فرهنگی (نهادینه شده، عینیت یافته و تجسدیافته) والدین در کاربرد سبک های جامعه پذیری نرم نقش مهمی داشتند. همچنین بین سرمایه فرهنگی (نهادینه شده و تجسدیافته) والدین با کاربرد سبک های جامعه پذیری سخت رابطه وجود داشت اما بین سرمایه فرهنگی (عینیت یافته) والدین و کاربرد جامعه پذیری سخت رابطه قابل قبول و معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه قوی و معناداری بین سرمایه فرهنگی تجسدیافته والدین و کاربرد سبک های جامعه پذیری ترکیبی وجود داشت اما بین ابعاد سرمایه فرهنگی (نهادینه شده و عینیت یافته) والدین با کاربرد سبک های جامعه پذیری ترکیبی رابطه قابل قبول و معناداری مشاهده نشد

متن

The effect of cultural capital on socialization styles (soft, hard and mixed) of parents (studied in Kermanshah)

Relationship between parents' cultural capital and the use of socialization styles (soft, hard and mixed) by them (Case study of Kermanshah) Today, the issue of cultural capital has been raised by many thinkers and theorists, and the current conditions of the world, the expansion of communication and industrialization have added to the importance of the issue.The aim of this research was to identify the socialization styles in Kermanshahi families according to the foreign capital of the parents. The socialization styles under three soft, hard and combined styles were operationalized and measured. embodied) was defined. The research method was a survey and the data collection tool was a questionnaire. The research sample was selected using Cochran's formula in the number of ۳۸۵ parents aged ۳۵ to ۷۰ in Kermanshah city. Consistency between the theoretical and experimental structure of the research was used by factor analysis. The findings showed that the studied subjects have varied in the use of socialization styles according to their capital. Cultural capital (institutionalized, objectified and embodied) of parents played an important role in the application of soft socialization styles. Also, there was a relationship between parents' cultural capital (institutionalized and embodied) and the use of hard socialization styles, but no acceptable and significant relationship was observed between parents' cultural capital (objectified) and the use of hard socialization. Also, there was a strong and significant relationship between parents' embodied cultural capital and the use of mixed socialization styles, but no acceptable and significant relationship was observed between the dimensions of parents' cultural capital (institutionalized and objectified) with the use of mixed socialization styles.

تبلیغات